top of page

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Privacy Policy)


Následující dokument jsme vytvořili proto, abychom vám poskytli dostatek informací o rozsahu a způsobu, jak
shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje a soukromí.

 

Správce
Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je společnost Svěřenská správa s.r.o. se sídlem na adrese
Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen „SvSp“). SvSp při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje
Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů - General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

 

Kontakt
Pokud se na nás budete chtít v otázce zpracování údajů a ochrany soukromí obrátit, můžete nás kontaktovat na email: office@svsp.cz

 

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou
legislativou, zejména nařízením GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě platného právního
důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

 

Rozsah zpracovávaných údajů
V souvislosti s výkonem činnosti SvSp zpracovává a uchovává osobní údaje návštěvníků webových stránek a
uživatelů aplikace eTrust,  účastníků webinářů, seminářů, konferencí a dalších akcí
pořádaných Správcem, a to v následujícím rozsahu:

 

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů před a za jménem

 • emailová adresa

 • telefon

 • bydliště a/nebo sídlo

 • datum narození a/nebo rodné číslo, místo narození

 • příslušnost k určitému zaměstnavateli / obchodnímu partnerovi

 • údaje o objednávkách a provedených finančních transakcích mezi zákazníkem a správcem, zejména o

       jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví

 • audiovizuální záznam z akcí SvSp

 • Cookies/IP adresa

Účel zpracování


Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu využíváme pro:

 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy, zpracování plateb - zpracování za účelem plnění smlouvy ve smyslu
  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- Zpracování všech osobních údajů vyjmenovaných v bodě 3. tohoto dokumentu je nezbytné pro plnění
smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu
uzavřít. Tento rozsah osobních údajů jsme oprávněni dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v
případě řešení sporných otázek se zákazníkem.

 • technická správa webového portálu

 • zpracování plateb

 • vedení účetnictví - zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

- osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti SvSp
a sice vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z
předpisů upravujících daně a účetnictví.

 

 • marketingové využití údajů – zpracování na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Cookies


Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze
které stránky přicházíte (URL stránky), a dále aktuální verze prohlížeče a vámi požívaného operačního systému.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je oprávněným
zájmem Správce. Případné cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Webové stránky SvSp lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies
můžete na svém zařízení zakázat. V případě změny nastavení souborů cookies ve vašem prohlížeči již vaše
chování na našich stránkách nebude sledováno.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Vaše osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak ty v elektronické
podobě. Portál svsp.cz je opatřen certifikátem https://, díky kterému bezpečně komunikuje s prohlížeči webu.
Zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé mají přístup vždy pouze k nezbytně nutnému rozsahu
zpracovávaných osobních údajů, a nejsou oprávněni pořizovat kopie a přenášet a zveřejňovat jakoukoliv formou
zpracovávané osobní údaje mimo úkony související s výkonem činnosti Správce – SvSp.

 

Data uložené v aplikaci eTrust šifrujeme a zálohujeme na nejvyšší úrovni. Všechny informace a dokumenty nahrané v eTRUST jsou uloženy v Německu na serverech Amazonu a jsou zabezpečena 256 bitovým šifrováním. 

Doba zpracování osobních údajů


Osobní údaje bude SvSp jako Správce uchovávat maximálně 10 let od okamžiku, kdy došlo k poskytnutí
konkrétního plnění, k němuž byla společnost SvSp zavázána, nebo od ukončení smlouvy, pokud ji zákon
nenařizuje delší lhůtu.

 

Předání osobních údajů třetím stranám a souhlas se zpracováním


K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci SvSp (Správce). Pro zajištění konkrétních
zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů.

 

Jedná se o následující subjekty:

 

 • CRM systém - Anabix CRM s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00, Brno

 • Daňový poradce - Dataekonomia s.r.o., Střednice 43, 294 30, Střednice

 • Účetní systém – iDoklad, Solitea, a.s., Drobného 555/49, 602 00, Brno

 • IT řešení – C10 Group, s.r.o., Máchova 431/21, 120 00, Praha 2

 • Emailing systém – Smart Selling, a.s. Netroufalky 797/5, 625 00, Brno

 • společnost Facebook

 • společnost Google

 • společnost LinkedIn

Předávání dat mimo Evropskou unii


Osobní data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany
na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, jak jsou uvedeny níže. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu nebo poštou na adresu našeho sídla.


1) právo na informace


Máte právo vědět, jaké informace a po jakou dobu o vás Správce uchovává. Veškeré takovéto informace naleznete
v tomto dokumentu - Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.


2) právo na přístup
v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých
důvodů.


3) právo na doplnění a změnu osobních údajů
v případě vaší žádosti o změnu nebo doplnění osobních údajů pro vás tuto změnu či doplnění v odůvodněných
případech provedeme.


4) právo na omezení zpracování
pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně,
ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také jen
rozsah osobních údajů nebo účel zpracování


5) právo na přenositelnost
v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce od vznesení požadavku sdělíme, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme a proč, a to ve strojově čitelné podobě, abyste své osobní údaje mohli vzít a přenést k někomu
jinému


6) právo na výmaz (být zapomenut)
v případě vašeho oprávněného požadavku ve lhůtě 1 měsíce vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho
systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně vám sdělíme, které údaje jsme smazali a
odůvodníme, které jsme smazat nemohli. Typické informace, které je Správce povinen uchovávat zpravidla po
dobu 10 let a nelze je smazat, jsou údaje o odborných zkouškách, vzdělávání a certifikátech, které Zákazník na
základě využití služeb u Správce získal/a.


7) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
v případě, že se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit
se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Veškerá vaše práva můžete uplatnit u Správce - SvSp emailem na adresu: office@svsp.cz


Ujištění o mlčenlivosti


Správce tímto prohlašuje, že zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje,
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů (přihlašovací údaje apod.). Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení
závazkových vztahů se Správcem.


Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 01. 02. 2021

bottom of page