top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při využívání

systému na správu svěřenského fondu eTrust.cz.

 

Poskytovatel

Poskytovatelem systému je Svěřenská správa s.r.o.

zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 246733

Sídlo: Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 04382366, DIČ: CZ04382366

Kontakty: office@svsp.cz, +420 604 722 205, www.eTrust.cz

 

Výklad pojmů

 

Systém

Online aplikace eTrust.cz obsahující nástroje pro správu svěřenských fondů.

 

Služba

Přístup do Systému a využívání funkcí a obsahu v něm obsažených

 

Instance

Označení pro účet Zákazníka v Systému

 

Zákazník

Svěřenský fond, na jehož účet uzavřel jeho Svěřenský správce, případně jiná oprávněná osoba, Smlouvu o poskytování služeb

 

Svěřenský správce

Svěřenský správce Svěřenského fondu (Zákazníka) zapsaný v Evidenci svěřenských fondů, který uzavře Smlouvu o poskytování služeb, případně jiný svěřenský správce tohoto Svěřenského fondu. Svěřenský správce je povinen své oprávnění jednat na účet Svěřenského fondu Poskytovateli prokázat.

 

Uživatel

Svěřenský správce, Zakladatel, Obmyšlený, či jiná osoba se vztahem ke Svěřenskému fondu, která má Uživatelský přístup (login, heslo) do Systému

 

Uživatelský účet

Účet Uživatele s vlastními přístupovými údaji za účelem využívání Systému

 

Uživatelský účet správce

Uživatelský účet Svěřenského správce, kterým získává přístup ke všem objednaným funkcím Systému, vč. zřizování a odebírání jiných Uživatelských účtů a administraci Instance.

 

Evidence svěřenských fondů

Informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o českých a některých zahraničních svěřenských fondech dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (rejstříkový zákon)

 

Tarif

Rozsah zakoupené funkčnosti Systému pro Instanci Zákazníka

 

Webové stránky Poskytovatele

Internetové rozhrání eTrust.cz

 

Registrace Zákazníka a uzavření smlouvy

 1. Podmínkou pro užívání Služby je také uzavření Smlouvy o poskytování služeb. Uzavřením obchodní smlouvy je okamžik, kdy se Zákazník registruje na webu či online nástroji Poskytovatele přes registrační formulář, případně zašle Poskytovateli odpovídající údaje e-mailem. Údaje registračního formuláře je povinen vyplňovat pravdivě a povinné údaje označené hvězdičkou pravidelně aktualizovat. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé porušením výše uvedené povinnosti.

 2. Po dokončení Registrace Poskytovatel vytvoří Uživatelský účet správce. Poskytovatel zašle Svěřenskému správci na jeho e-mail přihlašovací údaje. Zákazník může začít využívat Službu tím, že Svěřenský správce má přístup do Systému a k údajům v něm uloženým a funkcím, které obsahuje.

 3. Na základě žádosti kteréhokoliv ze Svěřenských správců pro něj Poskytovatel, vytvoří Uživatelský účet správce

 4. Uživatel se přihlašuje uživatelským jménem a heslem, které nesmí sdělit jiné osobě a udělat vše proto, aby jiná osoba nezískala jeho přihlašovací údaje. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv zneužití či ztrátu přístupových údajů.

 5. Zákazník souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání obchodní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením obchodní smlouvy si hradí Zákazník sám.

 6. Nabídka Poskytovatele včetně výše odměny za Službu je veřejně viditelná na webové stránce eTrust.cz. Současně může Poskytovatel se Zákazníkem uzavřít obchodní smlouvu dle individuálních podmínek.

 7. Poskytovatel není povinen uzavřít se Zákazníkem obchodní smlouvu.

 8. Zákazník při objednávce Služby prohlašuje, že je seznámen s funkčností Systému.

 

Tarify a platební podmínky

 1. Rozsah funkcí v Instanci odpovídá objednanému Tarifu.

 2. Úhrada za Službu se provádí na období jednoho roku předem na základě zálohové faktury. Zákazník je povinen uvést variabilní symbol platby pro správnou identifikaci platby a zahájení poskytování Služby.

 3. Služba je aktivní okamžikem zaplacení smluvní odměny. V návaznosti na úhradu Poskytovatel vytvoří daňový doklad, který odešle Zákazníkovi. Zákazník souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě.

 4. V případě, že Zákazník neuhradí platbu za Službu do 3 dnů po splatnosti, může Poskytovatel od Smlouvy odstoupit.

 5. V případě prodlení Zákazníka s úhradou má Poskytovatel právo Zákazníkovi přestat poskytovat služby dle Smlouvy.

 6. Odměna za služby je splatná vždy bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře, či pomocí platební brány třetích stran.

 7. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, náleží Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

Odstoupení od smlouvy, reklamace, vrácení peněz

 1. Pro případnou reklamaci služby Zákazník kontaktuje Poskytovatele na adrese office@svsp.cz. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se nedohodnou jinak. Poskytovatel není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento o vadě služby věděl nebo ji sám způsobil.

 

Poskytování služby a doba trvání smlouvy

 1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy Zákazníkovi zpřístupnit Instanci Systému s funkčností a obsahem v rozsahu objednaného Tarifu.

 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho roku.

 3. Smlouva se automaticky prodlužuje na další období jednoho roku, pokud Zákazník Poskytovateli nejpozději 1 měsíc před jejím ukončením nesdělí, že nemá zájem v pokračovat.

 4. Poskytovatel má právo při znovuobnovení po skončení období Smlouvy změnit obchodní podmínky a hodnotu Odměny Smlouvy.

 

Podmínky poskytování služby

 1. Poskytovatel pro Zákazníka zajišťuje technickou podporu a to formou e-mailu. Negarantuje minimální dobu pro poskytnutí podpory.

 2. Zákazník bere na vědomí, že Systém nástroj či další části nemusí být dostupné nepřetržitě a to například z důvodu údržby a rozvoje Systému. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru. Za tyto odstávky nenáleží Zákazníkovi žádná finanční či nefinanční náhrada. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.

 3. Provozní služby jako jsou hosting, programování, zálohování dat zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob, s čímž Zákazník souhlasí.

 4. Zákazník je povinen zajistit dodržování Obchodních podmínek také ze strany Uživatelů, kterým vytváří přístup do Systému.

 5. Zákazník bere na vědomí, že neexistence funkcí, které nejsou uvedeny na webových stránkách Online nástroje nejsou považovány za vadu.

 6. Poskytovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Systému či pokračovat ve vývoji nebo spustit novou verzi.

 7. Kterýkoli Svěřenský správce může Poskytovatele požádat o znovuzaslání přístupových údajů k Uživatelskému účtu správce. Po ztotožnění osoby podle platných osobních dokladů a ověření v Evidenci svěřenských fondů mu Poskytovatel přístupové údaje v nejkratší možné lhůtě poskytne.

 

Mlčenlivost

 1. Svěřenský správce se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.

 2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.

 

Vyloučení odpovědnosti

 1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost informací obsažených v Systému.

 2. Zákazník nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí využívat Systém a informace v něm obsažené. Zákazník ani žádný z Uživatelů nemá právo na finanční či nefinanční náhradu za újmy/škody/ztráty způsobené používáním Systému.

 3. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Systému a jejího poskytování Zákazníkům v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

 

Doručování

Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu správce či uvedenou Zákazníkem v objednávce, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodní podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. V případě změny Obchodních podmínek budou nové podmínky dostupné na webových stránkách a Zákazník bude na změnu upozorněn e-mailem.

 4. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. Smlouva včetně Obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám.


 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2021

bottom of page